+ آگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عنوان: شبیه‌سازی عددی پارامترهای هیدرودینامیکی بیوفیلتر جهت تصفیه گاز آمونیاک متصاعد شده از دامداری‌ها استاد راهنما: دکتر علی ملکی استاد مشاور: دکتر مهدی قاسمی ورنامخواستی پژوهشگر محمد علی‌اشرف دو‌شنبه 26/11/1394 ساعت 10:30


سه‌شنبه 20 بهمن 1394

عنوان آخرین یادداشتها