+ آگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عنوان: بررسی پدیده آشوب در ارتعاشات منتقل شده به صندلی رانند ه کمباین جاندیر مدل 955 استاد راهنما: دکتر علی ملکی استاد مشاور: دکتر رضا خوش‌سیر قاضیانی پژوهشگر محمد علی فرید دو‌شنبه 19/11/1394 ساعت 13:30


سه‌شنبه 13 بهمن 1394

عنوان آخرین یادداشتها