+ اگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عنوان: مدلسازی سینتیک روش های مختلف خشک کردن و ارزیابی تاثیر آن بر کمیت و کیفیت اسانس بابونه‌کبیر اساتید راهنما: دکتر مهدی قاسمی ورنامخواستی دکتر علی ملکی استاد مشاور: دکتر عبداله قاسمی پیربلوطی پژوهشگر حسین شاکری چالشتری دو‌شنبه 12/11/1394 ساعت 10:30


یکشنبه 11 بهمن 1394

عنوان آخرین یادداشتها