+ اگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عنوان: تأثیر ارتعاشات شبیه‌سازی شده حمل‌ونقل جاده ­ ای بر کیفیت گوشت مرغ ­ های گوشتی اساتید راهنما: دکتر علی ملکی مهندس شاهین بشارتی استاد مشاور: دکتر فریبرز خواجعلی پژوهشگر مهدی رستم خانی شنبه 16/08/1394 ساعت 13:30


دوشنبه 4 آبان 1394

عنوان آخرین یادداشتها